Header


Previous results

Year Class Result (%)
2012-13 SE 70.58
TE 89.18
BE 91.07
2013-14 SE 63.23
TE 65.94
BE 86.11
2014-15 SE 95.60
TE 65.45
BE 89.61
2015-16 SE 51.60
TE 91.07
BE 86.11
2016-17 SE 62.06
TE 71.02
BE 86.11

Toppers List

Year Class Name of Topper Result (%)
2012-13 SE Mule Dattatray Dinkarrao 60.00
TE Tambe Shital Raosaheb 70.46
BE Bhabad Dhyaneshwar T. 70.73
2013-14 SE Chavan Yogesh Ramesh 63.00
TE Mule Dattatray Dinkarrao 61.66
BE Tambe Shital Raosaheb 75.67
2014-15 SE Shinde Priyanka Arvind 65.13
TE Kharat Shailesh Ramdas 68.33
BE Ghayal Rekha B. 72.06
2015-16 SE Kharde kokila R. 65.26
TE Shinde Priyanka A. 67.33
BE KSHATRIYA NANDINI VIJAY 76.00
2016-17 SE Kapile Namrata 7.82 (SGPA)
TE Tejashree Ekhande 67.60
BE GITE DIPALI DATTATRAYA 75.20