Header


Previous results

Year Class Result (%)
2017-18 SE 76.15
TE 89.28
BE 77.59
2016-17 SE 83.00
TE 81.00
BE 97.00
2015-16 SE 64.00
TE 74.00
BE 74.00
2014-15 SE 90.00
TE 93.00
BE 92.00
2013-14 SE 74.00
TE 66.00
BE 83.00

Toppers List

Year Class Name of Topper Result (%)
2017-18 SE Waje Shivani Baban 7.80 SGPA
TE Deokar Ashish Bhausaheb 8.30 SGPA
BE Shelke Krushna Vishwas 9.45 SGPA
2016-17 SE Lagad Mayur Ramdas 7.38 (SGPA)
TE YOGENDER SINGH BHATI 74.87
BE BHARAMBE KIRAN PITAMBAR 79.07
2015-16 SE Rajput Bajrang 73.33
TE Shinde Mahesh M. 70.60
BE Ahire Deepak N. 79.93
2014-15 SE Ahire Deepak Narayan 77.47
TE Patil Amit Ramesh 67.46
BE Tile Jagdish Chintaman 76
2013-14 SE Tile Vishal Bhausaheb 65.33
TE Tile Jagdish Chintaman 73.54
BE Sonawane Rahul R 74